Gửi thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ

BAN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

 311 - 319 Gia Phú, Phường 01, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

 gdtc@ueh.edu.vn

 (028) 38550067

 http://gdtc.ueh.edu.vn