Gửi thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ

BAN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 gdtc@ueh.edu.vn

 (028) - 38257953

 http://gdtc.ueh.edu.vn