Chức năng – Nhiệm vụ

03/10/2016

CHỨC NĂNG:             
 • Giảng dạy các môn: Bóng chuyền, Bóng bàn, võ Thái cực đạo, Cầu lông, Bóng rổ, Bóng đá.
 • Giảng dạy và chấm bài cho sinh viên các khoá, (Lớp thường – Lớp chất lượng cao – Lớp ISB).
 • Huấn luyện các đội tuyển thể thao của trường (cán bộ viên chức – sinh viên). Tham gia các giải thi đấu do Thành phố và Bộ tổ chức.
 • Phối hợp với Công đoàn – phòng Công tác Chính trị - Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên để tổ chức các hoạt động phong trào trong trường và ngoài trường.
 • Tổ chức các giải thể thao toàn trường (cán bộ viên chức – sinh viên) .
 • Tham gia công tác trọng tài các giải thi đấu trong trường  (cán bộ viên chức – sinh viên).
 • Tổ chức bộ máy của Ban bao gồm: Quản lý hai bộ môn, thư ký ban, thời khoá biểu, nghiên cứu khoa học , chỉnh sửa tài liệu giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
 
 
NHIỆM VỤ:
 • Ban Giáo dục Thể chất xây dựng chương trình môn học dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 • Biên soạn chương trình Giáo dục Thể chất giảng dạy chính khoá cho sinh viên trường, bao gồm 03 tín chỉ (45 tiết) cho hai học kỳ.  Học kỳ đầu 01 tín chỉ (15 tiết), học kỳ cuối 02 tín chỉ (30 tiết). Các học phần giáo dục thể chất mang tính tổng hợp bao gồm lý thuyết và thực hành.
 • Học kỳ đầu năm học (học phần 01):  Đây là phần bắt buộc sinh viên phải đăng ký học thì  mới được học phần tiếp theo.  Phần này là hướng dẫn cho sinh viên một số kỹ năng cơ bản của môn học.
 • Học kỳ giữa là học kỳ giành cho sinh viên còn nợ môn học giáo dục thể chất (học phần 01 hay học phần 02).
 • Học kỳ cuối năm học (học phần 02): Đây là học phần nâng cao, mục đích chủ yếu là hướng dẫn cho sinh viên các kỹ xảo để nâng cao kỹ thuật môn học của mình yêu thích, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài.