Cơ cấu tổ chức

03/10/2016

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO
PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ
Stt Họ tên - Chức vụ Phụ trách
1
Nguyễn Văn Trúc
-Thạc sĩ Giáo dục thể chất
-Trưởng Ban
-(028) 38550067
-DĐ : 0918069881
-Email: trucmy@ueh.edu.vn
Phụ trách chung:
- Chỉ đạo, giám sát và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
- Phát triển và điều hành tổ chức bộ máy của đơn vị (1).
- Xây dựng kế hoạch chiến lược của đơn vị (1).
- Bảo vệ chính trị nội bộ của đơn vị (1).
- Quản lý nhân sự của đơn vị (1).
- Chỉ đạo nghiên cứu khoa học của đơn vị (1).
- Giàng dạy và chấm bài các môn Bóng bàn , Cầu lông cho sinh viên các khoá (1).
- Tham gia tổ chức các giải thể thao sinh viên toàn trường, Công đoàn trường (1).
- Huấn luyện các đội tuyển sinh viên tham dự các giải thi đấu sinh viên toàn thành và Bộ (2).
- Huấn luyện đội tuyển Công đoàn tham dự các giải thi đấu của Công đoàn thành phố và Bộ (2).
- Tham gia trọng tài các giải thể thao của sinh viên toàn trường và Công Đoàn Trường (2).
 
♦ Công tác khác:
- Bí thư chi bộ Ban Giáo dục Thể chất .
2
Huỳnh Vĩnh Hưng
-Thạc sĩ Quản lý Thể thao
-Phó Trưởng ban
-(028) 38550067
-DĐ : 0903028953
-Email : vinhhung@ueh.edu.vn
♦ Phụ trách các mảng công việc:
- Phụ trách các giải thể thao của Công đoàn (1).
- Phụ trách tài sản của Ban tại cơ sở A và Quận 8 (2) 
- Giảng dạy và chấm bài các môn Bóng chuyền, Cầu lông cho sinh viên các khoá học (1).
- Tham gia xây dựng chiến lược của đơn vị (1).
- Các công việc khác do trưởng đơn vị giao hoặc ủy quyền.
 
♦ Công tác khác:      
- Tham gia tổ chức các giải thể thao sinh viên toàn trường: bóng chuyền (nam), Cờ vua (nam – nữ) (1) 
- Tham gia tổ chức các giải thể thao của Công đoàn trường (2).
- Tham gia làm trọng tài các giải thể thao của sinh viên toàn trường (1).
- Tham gia trọng tài các giải thể thao của Công đoàn trường (2) 
- Huấn luyện các đội tuyển thể thao Bóng Chuyền nam, cờ vua của sinh viên tham dự các giải thi đấu sinh viên toàn thành và Bộ (2).
3
Trần Đình Thành
-Thạc sĩ Giáo dục thể chất
-Trưởng bộ môn GDTC đồng đội
-(028) 38550067
-DĐ : 0919222256
Email :thanhtd@ueh.edu.vn
♦ Phụ trách các mảng công tác:
- Phân công lịch giảng dạy các môn Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ (1).
- Chịu trách nhiệm đề thi những môn học bộ môn phụ trách (1).
- Giảng dạy và chấm bài môn Bóng chuyền, Bóng đá cho sinh viên các khoá (1).
- Chịu trách nhiệm GV cơ hữu của Bộ môn (1).
- Chịu trách nhiệm giáo viên thỉnh giảng (1).
- Tham gia xây dựng chiến lược của đơn vị (1).
- Tham gia tổ chức bộ máy của đơn vị (1).
- Tham gia tổ chức giải bóng đá “nam” sinh viên toàn trường (1).
- Tham gia nghiên cứu khoa học của đơn vị.
- Các công việc khác do trưởng đơn vị giao hoặc ủy quyền.
 
♦ Công tác khác:
- Huấn luyện đội Bóng đá “nam” sinh viên trường tham dự các giải thi đấu Thành phố và Bộ (2).
- Tham gia làm trọng tài các giải thể thao toàn trường (2).
4
Nguyễn Ngọc Hưng
-Thạc sĩ Giáo dục thể chất
-Trưởng bộ môn GDTC cá nhân
-(028) 38550067
-DĐ: 0908108694
-Email: hungnn@ueh.edu.vn
Phụ trách các mảng công tác:
- Phân công lịch giảng dạy các môn bóng bàn, võ, cầu lông (1)
- Chịu trách nhiệm đề thi những môn học bộ môn phụ trách  (1).
- Giảng dạy, chấm bài môn Bóng bàn cho sinh viên các khóa (1)
- Chịu trách nhiệm GV cơ hữu của Bộ môn (1).
- Chịu trách nhiệm giáo viên thỉnh giảng (1).
- Tham gia xây dựng chiến lược của đơn vị (1).
- Tham gia tổ chức bộ máy của đơn vị (1).
- Tham gia nghiên cứu khoa học của đơn vị.
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (2)
- Tham gia làm công tác trọng tài các giải thể thao của trường (2)
- Huấn luyện đội Bóng bàn sinh viên trường tham dự các giải thi đấu Thành phố và Bộ (2).
- Các công việc khác do trưởng đơn vị giao hoặc ủy quyền.
 
Công tác khác:
- Ủy viên BCH Công Đoàn trường.
 
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CHO GIÁO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ
Stt Họ tên Nhiệm vụ được phân công
1
THÁI SƠN MINH
-Cử nhân giáo dục thể chất
-Giáo viên
-(028) 38550067
-DĐ: 0918183246
-Email: minhts@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:
  - Giảng dạy và chấm bài các môn Bóng rổ và Bóng chuyền cho sinh viên các khoá.
  - Tham gia công tác trọng tài các giải thể thao toàn trường (cán bộ viên chức – sinh viên) 
  - Huấn luyện đội tuyển Bóng rổ của trường.
2

LÊ ĐÀO ÁI QUỐC
-Thạc sĩ giáo dục thể chát
-Giáo viên
-(028) 38550067
-DĐ: 0908115410
-Email: quoclda@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:
   - Giảng dạy và chấm bài môn võ Thái cực đạo cho sinh viên các khoá.
   - Tham gia tổ chức giải Thái cực đạo sinh viên toàn trường.
   - Tham gia công tác trọng tài các giải thể thao toàn trường (cán bộ viên chức – sinh viên).
   - Huấn luyện đội tuyển Thái cực đạo của trường.
3

DƯƠNG TẤN HẢI
 - Cử nhân giáo dục thể chất
 - Giáo viên
 - (028) 38550067
 - DĐ: 0973390927
 - Email: haidt@ueh.edu.vn
* Phụ trách các đầu việc:
   - Giảng dạy và chấm bài môn Bóng chuyền và Cầu lông cho sinh viên các khoá.
   - Tham gia công tác trọng tài các giải thể thao toàn trường  (cán bộ viên chức – sinh viên).
   - Huấn luyên đội tuyển Bóng đá nữ của trường.
4

TRẦN TRỌNG SỸ 
 - Thạc sỹ kinh tế
 - Chuyên viên 
 - (028) 38550067
 - DĐ: 0906115577
* Phụ trách các đầu việc:
   - Lập Hợp đồng thỉnh giảng, trình ký và quản lý hồ sơ Giảng viên thỉnh giảng (1)
   - Lập dự toán và thanh- quyết toán đơn vị (2)
   - Kê khai tiền giảng dạy và chấm bài cho giáo viên của Ban (1)
   - In danh sách sinh viên chính quy và CLC(1) 
   - Nhập và quản lý điểm (1) 
   - Nhận danh sách sinh viên từ Phòng QL Đào tạo và CTSV, nhập điểm và chuyển về cho Phòng QL Đào tạo và CTSV (1)
   - Xác nhận điểm cho Sinh viên môn GDTC (1) 
   - Nộp bảng điểm cho phòng Khảo thí (1) 
   - Quản lý Website của Ban (2) 
   - Văn thư lưu trữ (2) 
   - Công tác lễ tân đơn vị (2) 
   - Lên kế hoạch trả nợ môn học giáo dục thể chất cho sinh viên hàng năm (1) 
   - Kê khai tài sản của Ban(3)
   - Mua văn phòng phẩm cho đơn vị (3)
   - Phối hợp với Lãnh đạo Ban, Trưởng Bộ môn, Giảng viên chỉnh sửa cập nhật đề cương môn học, Tài liệu giảng dạy (2)
   - Tham gia Hội thảo Khoa học của Ban (2)
   - Cùng với Giảng viên tham gia vào công tác hội thao ... (3)
   - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (2)