Giảng dạy Ban Giáo dục thể chất

04/10/2016

Qua việc chuẩn bị cho năm học 2016, Ban Giáo dục Thể chất bắt đầu giảng dạy học kỳ đầu vào tháng 01- 2016 cho sinh viên khoá 41 học phần tự chọn cơ bản gồm các môn: Bóng bàn, Bóng chuyền, Võ Thái cực đạo. Kéo dài trong hai tháng rưỡi và kết thúc vào đầu tháng 05-2016.
 
Song song đó, tháng 03-2016 Ban Giáo dục Thể chất phối hợp cùng với Phòng Công tác Chính trị, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường tổ chức các giải thi đấu cho sinh viên toàn trường gồm: Bóng đá mini (Nam – Nữ), Bóng chuyền (Nam – Nữ), Cờ vua (Nam – Nữ), Kéo co (Nam-Nữ _ Nam-Nữ phối hợp), Bóng bàn (Đồng đội Nam - Đồng đội Nữ - Đơn Nam - Đơn Nữ). Tất cả các môn thi đấu được diễn ra vào lúc 18g00 hàng ngày, kết thúc vào cuối tháng 04-2016.
 
Đầu tháng 06-2016, Ban Giáo dục Thể chất giảng dạy học kỳ giữa cho sinh viên các khoá chưa hoàn tất môn học giáo dục thể chất, môn học kéo dài trong 10 ngày liên tục và kết thúc khoảng giữa tháng 06-2016. Đến ngày 11-07-2016 các giáo viên trong Ban giảng dạy các lớp ISB gồm các môn: Bóng bàn, Bóng chuyền. Kết thúc vào ngày 10-08-2016 
 
Đầu tháng 08-2016, Ban Giáo dục Thể chất giảng dạy học kỳ cuối cho khoá 41 học phần nâng cao gồm các môn: Bóng bàn, Bóng chuyền, Võ Thái cực đạo. Kết thúc vào ngày 09-10-2016.
 
Tháng 10-2016, Ban Giáo dục Thể chất giảng dạy học phần bắt buộc môn Điền kinh cho sinh viên Khoá 41 chất lượng cao - Anh văn thương mại và các lớp ISB. Kết thúc vào ngày 04-12-2016.
 
Tháng 01-2017, Ban Giáo dục Thể chất giảng dạy khoá 42, ngoài các môn đã giảng dạy trước đây, còn có thêm 03 môn học mới đó là Bóng đá – Bóng rổ - Cầu lông với tổng số là 03 tín chỉ.
 
Sân bãi tập luyện có 08 đường chạy, 03 sân Bóng chuyền, 01 sân Bóng rổ, 01 sân Cầu lông, 01 sân võ Thái cực đạo, 01 nhà Bóng bàn.
 
Xem Đề cương môn học.
 
 
 
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA14.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA7.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA3.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA4.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA5.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA6.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA9.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA10.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA11.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA12.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA2.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA1.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA8.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA15.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA16.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA16_U4d7ZGtp.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA17.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA17_Exfw9vvK.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA17_GHtwFcOb.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA18.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA19.jpg
http://gdtc.ueh.edu.vn/Uploads/2018/HA13.jpg