Hình ảnh Ban Giáo dục thể chất

04/10/2016

►Tập thể Ban:

 

►Bộ môn GDTC đồng đội:

 

►Bộ môn GDTC cá nhân:

 

►Lãnh đạo Ban:

 

►Hình ảnh các cá nhân