Lịch sử hình thành

03/10/2016

Ban Giáo dục Thể chất:

Địa điểm: Cơ sở A, Phòng A.318, số 59C Nguyễn Đình Chiểu phường 06 quận 03 Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Bộ môn  Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng được thành lập vào năm 1979 trực thuộc Ban Giám Hiệu. Đến năm 1996 thành lập Khoa Kinh tế Đại cương thì Bộ môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng được xác nhập vào thành một bộ môn của khoa.
 
Tháng 07 năm 1998 trên cơ sở cơ cấu tổ chức của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, bộ môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng thành Ban Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng trực thuộc Ban Giám Hiệu.
 
Tháng 11 năm 2005 Ban Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng đổi tên thành Ban Giáo dục Thể chất và có một bộ môn Giáo dục Thể chất.
 
Năm 2006 bộ môn Giáo dục Thể chất được tách thành hai bộ môn: bộ môn giáo dục thể chất cơ bản và bộ môn giáo dục thể chất nhiệm ý.
 
Năm 2016 ban Giáo dục Thể chất được chia thành hai bộ môn được đổi tên: bộ môn giáo dục thể chất đồng đội và bộ môn giáo dục thể chất cá nhân.
 
Ban Giáo dục Thể chất hiện nay có 11 người, trong đó có 10 giáo viên và 01 thư ký. Ban có 05 thạc sĩ, (gồm 04 thạc sĩ GDTC, 01 thạc sĩ Quản lý TDTT), 04 cử nhân GDTC, 01 cử nhân Kinh tế, 01 trung cấp GDTC.